• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתחיחת מעטפות

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתחיחת מעטפות