• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות