• נאות חובב
  • הודעה בגין דחיית הצעות ופתיחת מעטפות (1)

הודעה בגין דחיית הצעות ופתיחת מעטפות (1)