• נאות חובב
  • דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות