• נאות חובב
  • דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף

דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף