• נאות חובב
  • א-1093-21_תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2021 מיום 29.11.2021

א-1093-21_תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2021 מיום 29.11.2021