מכרזים פומביים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזים פומביים
2019
[24.01.2019] מכרז פומבי 01/2019 – מתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר שגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז קשר > להורדה
נוסח פרסום + פרסום סיור מציעים > להורדה
כתב כמויות מכרז קשר > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות נוסף > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים – נוספות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[05.02.2019] מכרז פומבי מס 02/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז אבטחה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נספח א' – רשימת משתתפים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות מכרז אבטחה > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[17.02.2019] מכרז פומבי מס 03/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה בנאות חובב

מכרז שאיבות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2019

[04.03.2019] מכרז פומבי 04/2019 – שירותי טיאוט עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי טיאוט > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות והבהרות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[12.03.2019] מכרז פומבי 05/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז תפעול אתר פסולת יבשה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.04.2019

[27.03.2019] מכרז פומבי 06/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מתן שירות ליסינג תפעולי > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[03.04.2019] מכרז פומבי 07/2019- למתן שירותי אחזקת שטחי גינון עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז גינון > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
עדכון אומדן > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[07.07.2019] מכרז פומבי 09/2019- למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה

מכרז שירותי הפקה לכנס > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 10/2019- למתן אספקת חומרה, ציוד תקשורת, תוכנות, מערכות הפעלה ושירותי מחשוב עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מחשוב > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
עדכון סכום ערבות וסכום רכישת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סקיצה למכרז שרתים > להורדה
מפרט וכתב כמויות מעודכן > להורדה
הארכת זמנים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 11/2019- למתן שירותי גרפיקה/סטודיו עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי גרפיקה/סטודיו > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[12.08.2019] מכרז פומבי 08/2019- לשכירת מגרש לקליטה וטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בשטח המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז השכרת מגרש 515 > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 15.09.2019

[16.09.2019] מכרז פומבי 13/2019- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב.

מכרז ביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.10.2019

[10.10.2019] פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגבי מערכת מידע לניהול תהליכי עבודה

נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 28.11.2019

2018
[01.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל פרויקט מרכז מבקרים > להורדה

[07.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל ומפקח עבור מבנה מועצה ומרכז-מבקרים > להורדה

[09.01.2018] פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות > להורדה

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לאספקת גזים למערך הניטור ומעבדות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 26.02.2018

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לניהול תיקי השקעות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 06.02.2018

[28.02.2018] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.03.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג פורד קונקט > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2018

[21.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במגרש מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[21.03.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[09.04.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי הסעות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 16.04.2018

[15.04.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[24.05.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מסוג מזדה שנת 2009 – פרסום שני > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 18.06.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב טויוטה קמרה שנת 2016 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.07.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[04.07.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע סקרי איכות אויר + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[08.07.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.11.2018

[11.07.2018] פרוטוקול סיור קבלנים – שירותי אבטחה למועצה > להורדה

[22.07.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איתור ותיקון בריכת אידוי + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 05.08.2018

[31.07.2018] פרוטוקול סיור – מציעים שירותי תיקון בריכה > להורדה

[21.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה עבור המועצה+ קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[26.08.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מכרז למתן שירותי אמבולנס > להורדה

[28.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה+ שאלות ותשובות + כתב כמויות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[03.09.2018] הזמנה להציע הצעות להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 21.10.2018

[03.09.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מתן שירותי הפעלת אתר פסולת > להורדה

[17.09.2018] פרוטוקול סיור – קבלנים מכרז עבודות גמר במבנה המועצה > להורדה

[08.10.2018] עדכון: סיור מציעים נוסף למכרז להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים+ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.10.2018

[17.10.2018] פרוטוקול סיור – סיור קבלנים גמר מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

[25.12.2018] מכרז לביצוע שירות דיגומי פתע + קובץ שאלות ותשובות מציעים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2019

[25.12.2018] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה – הרחבת המאגר > להורדה

2017
[01.01.2017] מכרז למתן שירותי שאיבת שפכים ובוצה, שטיפת כבישים וקווים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.2017

[05.11.2017] הזמנה להציע הצעות לרכישת מעמיס טלסקופי/מלגזה תוצרת מניטו > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2017

2016
[01.05.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.05.2016

[17.07.2016] מכרז חיצוני לאספקת שירותי דיגום, זיהוי והערכת עוצמות ריח > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 25.07.2016

[21.07.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג טנדר מאזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.07.2016

[06.10.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.10.2016

[14.11.2016] מכרז לאספקת ציוד לצוות חילוץ > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2016

דילוג לתוכן